Metta's Journey in Norway

ภาษาไทย
Norsk
Metta's Journey in Norway (TH)

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP08:ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา คือ ดอกราชพฤกษ์ ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดี  ในนามของ “ดอกคูน” โดยมีความเชื่อว่า สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์ คือ สีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบาน คือ การผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น เหตุที่เลือกดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน คือ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP07: ช้าง (Asia Elephant) สัตว์ประจำชาติของไทย

ช้างเป็นสัตว์บกที่นับว่ามีรูปร่างใหญ่ที่สุดในโลก ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งยังมีอายุที่ยืนยาวอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเรานั้น ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง โดยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ เพราะในยามออกรบจะทรงประทับบนหลังช้างเพื่อสู้รบกับข้าศึกและจะใช้ช้างที่มีลักษณะอันเป็นมงคลซึ่งตรงตามตำราคชลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ สำหรับประโยชน์ของการใช้งานนั้น คนไทยเรานิยมนำช้างมาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่พระราชพิธีมงคลตลอดจนถึงงานเกษตรกรรม ใช้ตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน จึงถือว่าชาวไทยค่อนข้างมีความผูกพันกับช้างอย่างมากและสืบทอดเช่นนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ในสมัยก่อน ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลของคนไทย เพราะแสนรู้ น่ารัก และใช้งานได้หลากประโยชน์ แต่ความเจริญขึ้นของสังคมและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทำให้การนำช้างมาใช้งานมีความสำคัญลดลง อีกทั้งจำนวนของช้างก็มีลดน้อยลงตามไปด้วย และทุกวันนี้ช้างป่าแทบจะไม่มีที่ให้อยู่อาศัย เนื่องจากมนุษย์ได้เข้าไปรุกรานทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP06: การเสด็จประพาสสำเพ็งของรัชกาลที่ 8 และพระอนุชา

เมื่อเกือบ 75 ปีก่อน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 ) และสมเด็จพระอนุชา (รัชกาลที่ 9) ในขณะนั้น ได้เสด็จประพาสสำเพ็ง ซึ่งเป็นหมายกำหนดการหนึ่งในหลายพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์ หลังจากที่ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP05: Amazing Thailand, Awaiting Thailand

โควิด-19 สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสต่อสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคม แต่สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวก โดยผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อ รวมถึงขยะพลาสติกจากการให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ ในขณะที่ผลกระทบเชิงบวกช่วงที่มีการล็อคดาวน์และจำกัดการเดินทางทั้งของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล ปะการัง ได้รับการฟื้นฟู การลดลงของปริมาณนักท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากมาตรการจำกัดการเดินทาง และมาตรการปิดพื้นที่อุทยาน เปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ (ต้นแบบ) เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเคลื่อนที่และทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับรถดังกล่าว จำนวน 1 คัน ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด พร้อมด้วย …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP03:ยิ้มสยาม: สยามเมืองยิ้ม

#ยิ้มสยาม ยิ้มสยาม หรือ สยามเมืองยิ้ม เป็นคำแทนความหมายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายหลังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504- 2509) ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผ่านอนุสาร อสท. ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเน้นลักษณะ “รอยยิ้ม” ความเป็นกันเอง มีไมตรีจิตและบริการเพื่อเอาใจลูกค้า (จาก www.sookkasean.com) …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP02: การไหว้

#การไหว้#การทักทายแบบนิวนอมอล “เมตตา..ลูกต้องไหว้สวยๆ นะ เพราะการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่เด่นชัดของคนไทย ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน พอยกมือไหว้พร้อมกล่าวทักทายว่า “สวัสดีค่ะ” และส่งยิ้มหวานๆ คนอื่นจะรู้เลยว่าเรา คือ คนไทย” นี่คือคำสอนของแม่ที่พร่ำบอกเมตตามาตั้งแต่เล็ก คุณแม่สอนให้เมตตาไหว้ ทำท่าไหว้และยิ้มหวานให้เมตตาดูเป็นตัวอย่าง แม่ไหว้สวยมากๆ เห็นแล้วต้องยิ้มตามแม่เลย เมตตายังเคยหัดไหว้ตัวเองในกระจก เพราะตั้งใจอยากจะไหว้ให้สวยเหมือนแม่ ให้สมกับเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่ และเป็นคนที่มีเลือดในตัวครึ่งหนึ่งเป็นคนไทย เมตตาอยากรู้เพิ่มเติม เลยเข้าไปค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและได้เรียนรู้ว่า การไหว้นั้นเป็นมารยาทของไทยที่มีการสืบทอดกันมาช้านานหลายศตวรรษ เป็นการแสดงถึงการมีสัมมาคารวะและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายในการทักทาย …

Metta's Journey in Norway (TH)

EP01: วันชาติไทย

#รู้หรือไม่ทำไมวันชาติไทยคือวันที่5ธันวาคม เพื่อนๆ ทราบหรือไม่คะว่า โดยทั่วไปทุกประเทศต้องมีวันชาติ แต่จะกำหนดให้วันใดเป็นวันชาตินั้น ก็แล้วแต่แต่ละประเทศจะเลือกจากวันสำคัญของชาติที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยเพิ่งมีวันชาติเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยเริ่มมีการเฉลิมฉลองวันชาติเป็นครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งตรงกับวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัฐบาลพันเอก หลวงพิบูลสงคราม แต่วันที่ 24 มิถุนายน ก็เป็นวันชาติของประเทศไทยได้เพียง 21 ปีเท่านั้น เพราะว่าในวันที่ 23 …

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by