ข่าว

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 และโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “สมเด็จพระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน ชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดนับแต่เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หลายด้าน ที่สำคัญคือ การเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งการเสด็จประพาสครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่ประชาชนชาวนอร์เวย์ยังระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ที่ชาวไทยเคารพ เทิดทูน …

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 และโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 Read More »

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในประเทศนอร์เวย์จัดกิจกรรม “การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจิตอาสา” ให้กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 85 คน ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ St. Hanshaugen Care Center ในกรุงออสโล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมนี้จัดขึ้นตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และ “โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” โดยชาวไทยจิตอาสาจากเมืองต่าง ๆ ในนอร์เวย์ รวมทั้งเยาวชนไทยในนอร์เวย์มาร่วมแสดงรำไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ตามแนวพระราชดำริแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทยและนอร์เวย์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพสกนิกรชาวไทยในต่างประเทศอย่างแท้จริงอีกด้วย ในโอกาสนี้ นาง Beth Nordahl หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ St. Hanshaugen Care Center ได้นำบรรดาผู้สูงอายุและคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษานอร์เวย์ …

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 Read More »

พิธีทางศาสนาและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคู่สมรส และชุมชนชาวไทยเข้าร่วม ประมาณ 80 คน ในโอกาสนี้ พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ และคณะสงฆ์ จำนวน 6 รูป ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีได้เจริญจิตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม ภัตตาหาร และตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นตัวแทนพสกนิกรชาวไทยในนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมี นอกจากนี้ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริยังได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งพสกนิกรชาวไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างพร้อมใจกันสนองพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และในยามที่ชาติบ้านเมืองประสบวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎร โดยพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ …

พิธีทางศาสนาและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Read More »

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยพร้อมเพรียงกัน และได้ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรสืบไป

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

การเข้าร่วมงาน The 2020 Svalbard Seed Summit

                   เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เดินทางร่วมกับคณะผู้แทนไทย นำโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปยังเมือง Longyearbyen หมู่เกาะ Svalbard เพื่อเข้าร่วมการประชุม 2020 Svalbard Seed Summit และพิธีฝากเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่ Svalbard Global Seed Vault (SGSV) จัดโดย The Nordic Genetic Resource Centre (NordGen) โดยในพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้แทนส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชที่สำคัญของไทย อาทิ ข้าว ถั่ว และธัญพืชชนิดต่าง ๆ มีนาง Erna Solberg …

การเข้าร่วมงาน The 2020 Svalbard Seed Summit Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เยี่ยมชุมชนไทยในหมู่เกาะ Svalbard

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบปะกับชุมชนไทย ณ เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ตลอดจนสอบถามเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ชุมชนไทยประสบ โดยมีชาวไทยเข้าร่วมประมาณ 30 คน ในโอกาสนี้ ผู้แทนชุมชนไทยได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยหาทางแก้ไขปัญหากรณีชาวไทยที่หมู่เกาะ Svalbard ถูกสายการบินปฏิเสธห้ามขึ้นเครื่องจากประเทศไทยกลับมายังหมู่เกาะ Svalbard เนื่องจากลักษณะพิเศษของการตรวจลงตราสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยและทำงานอยู่ในหมู่เกาะ Svalbard โดย                 สถานเอกอัครราชทูตฯ รับที่จะนำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์ ทั้งในระดับท้องถิ่น และส่วนกลาง รวมถึงหน่วยงานของไทย เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหานี้ให้กับชุมชนไทยในโอกาสแรกต่อไป           หมู่เกาะ Svalbard เป็นเขตปกครองพิเศษของนอร์เวย์ และถือว่าเป็นดินแดนที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ปัจจุบัน มีชาวไทยอาศัยอยู่ประมาณ 200 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งเกาะ ประมาณ 2,368 คน ชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพบริการในร้านอาหาร …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เยี่ยมชุมชนไทยในหมู่เกาะ Svalbard Read More »

การผลักดันโครงการความร่วมมือการวิจัยขั้วโลกเหนือ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบหารือกับศาสตราจารย์ Kim Holmén, International Director ของสถาบัน Norwegian Polar Institute,  University Centre in Svalbard (UNIS) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยขั้วโลกเหนือระหว่างไทยกับนอร์เวย์ให้มีความคืบหน้าต่อไป ความร่วมมือดังกล่าว สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์เวย์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2556 และได้ทรงริเริ่ม ให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNIS กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558 โดยความร่วมมือนี้สะท้อนความพยายามของไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เข้าร่วมพิธีทำบุญศตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ถวายแด่พระราชปริยัตยาลังการ อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยการ์เดอร์โมน

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญศตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) ถวายแด่พระราชปริยัตยาลังการ (วิชัย ฐิตาจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไทย       การ์เดอร์โมน โดยมีพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ และรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ทั้งจากวัดไทยในนอร์เวย์และจากประเทศไทยเข้าร่วมรวม ๑๓ รูป และมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน            ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่พระราชปริยัตยาลังการ หรือ “หลวงปู่วิชัย” อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ ได้มีคุณูปการอย่างยิ่งในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนไทยเสมอมา จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์และชุมชนคนไทยในประเทศนอร์เวย์อย่างกว้างขวาง จน    มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สิริอายุ ๙๔ ปี พรรษา ๗๔

ผู้บริหารบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท OKEA ซึ่งบริษัทบางจากฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยบริษัท OKEA เป็นเจ้าของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Draugen ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของนอร์เวย์ ที่ผลิตน้ำมันส่งออกไปขายในยุโรปและส่งก๊าซธรรมชาติไปขายยังสหราชอาณาจักร การลงทุนขยายกิจการของบริษัทบางจากฯ ผ่านการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในระดับสากล ทั้งนี้ บริษัทบางจากฯ ยังเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในมิติอื่น ๆ เช่น กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชน-ประชาชน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องดังกล่าวด้วย

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by