Royal Thai Embassy in Oslo

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์ โดยมีผู้แทนชุมชนไทยจากเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ของไอซ์แลนด์เข้าร่วม ได้แก่ กรุงเรคยาวิก Grindavik, Hella, Fáskrúðsfjörður, Akureyri และ Suðureyri โดยเป็นการพบปะครั้งแรก ภายหลังจากเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง การพบปะครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับชุมชนไทย ทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ภัยธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยในไอซ์แลนด์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและยินดีสนับสนุน เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการในการเดินทางทางเข้าประเทศไทยล่าสุด และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการด้านกงสุลด้วย ซึ่งชาวไทยในไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์ การจดสูติบัตร และกำหนดจัดกงสุลสัญจร เนื่องจากชาวไทยในไอซ์แลนด์มีข้อจำกัดหลายประการในการเดินทางมายังประเทศนอร์เวย์เพื่อรับบริการ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ชุมชนไทยในไอซ์แลนด์เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนไทยในต่างแดนที่มีความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความเอื้ออาทรให้แก่กัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความท้าทายสูง ที่ต้องใช้ทั้งความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์ Read More »

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่รักทุกคน วันนี้ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมพิเศษทางไกลออนไลน์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 จัดโดยสหสตรีไทยในยุโรป และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในหัวข้อเรื่อง “สตรีไทยใกล้ชิด Get Rid Covid” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ (หมอเบิร์ท) ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ/ทีมโฆษกของ ศบค. นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูดและผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกและอาสาสมัครของสหสตรีไทยในยุโรป 100 กว่าคน จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีไทยในต่างประเทศในประเด็นต่างๆ ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด- 19 คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและการสร้างกำลังใจสำหรับสตรีไทยในต่างประเทศที่กำลังประสบปัญหาหนึ่งในคำถามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คือ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากต่างประเทศและมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหรือ Vaccine Passport แล้ว จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนปรนเรื่องการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐได้แจ้งว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 Read More »

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกลุ่มประเทศนอร์ดิกจัดการประชุมประสานงานแบบ Virtual กับกรมยุโรป

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกลุ่มประเทศนอร์ดิก ประกอบด้วย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ได้จัดการประชุมประสานงานแบบ Virtual กับนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรปท่านใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศนอร์ดิก การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคยุโรป การดูแลคนไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 และงานด้านบริหาร รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศต่าง ๆ ในปีนี้ โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ และนวัตกรรม เป็นต้น

Ambassador of Thailand to Norway attended the annual meeting of the Norwegian Shipowners’ Association for Oslo based Ambassadors

On 24 March 2021 H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, and Mr. Supachoke Yensuang, Counsellor, attended the annual meeting of the Norwegian Shipowners’ Association for Oslo based Ambassadors which was organized digitally this year to update information on the Norwegian Shipping industry in the past year and the outlook for the year …

Ambassador of Thailand to Norway attended the annual meeting of the Norwegian Shipowners’ Association for Oslo based Ambassadors Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือของนอร์เวย์ (The Norwegian Shipowners’ Association) สำหรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และนายศุภโชค เย็นทรวง ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือของนอร์เวย์ (The Norwegian Shipowners’ Association) สำหรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในนอร์เวย์ ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินเรือของนอร์เวย์ในปีที่ผ่านมา และในปี 2564 อุตสาหกรรมการเดินเรือของนอร์เวย์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก (รองจากจีน ญี่ปุ่น กรีซ) ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งเรือผู้โดยสาร อย่างไรก็ดี วิกฤตดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมการเดินเรือมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากร้อยละ 90 ของสินค้า ยารักษาโรค และพลังงาน ต้องถูกขนส่งทางเรือ เนื่องจากการขนส่งทางอากาศลดลงในปีที่ผ่านมา ในอนาคต นอร์เวย์จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ปล่อยมลพิษที่ส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Neutral) ก่อนปี ค.ศ. 2050 และส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทะเลอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบทุ่นลอยน้ำนอกชายฝั่ง และการดักและเก็บก๊าซที่เป็นมลพิษ …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือของนอร์เวย์ (The Norwegian Shipowners’ Association) สำหรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในนอร์เวย์ Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะพระสงฆ์พระธรรมทูตไทย ในการทำหนังสือเดินทาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ในโอกาสที่พระครูสังฆบริบาล เจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์ พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ จากวัดพุทธชินวงค์ เมืองคริสเตียนซานด์ และพระมหาคำสิงห์ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เมืองเบอร์เก้น เดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ตามมติมหาเถรสมาคม) เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะพระสงฆ์พระธรรมทูตไทย โดยได้กราบนมัสการนิมนต์มาพักรอที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ญาติโยมชาวไทยที่มาติดต่อใช้บริการของฝ่ายกงสุล ได้มากราบนมัสการคณะพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และชุมชนไทยในเมืองคริสเตียนซานด์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 และตอบคำถามประเด็นด้านกงสุล พร้อมทั้ง ถวายหนังสือธรรมะ แปลเป็นภาษานอร์เวย์ชื่อ FRIHET FRA ALT UBEHAG by AJAHN ANAN ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากพระอาจารย์ซินเดร อชิโต เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิภูมิวัน เมือง Lillehammer ให้แก่พระครูสังฆบริบาล พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ และชาวไทยจากเมืองคริสเตียนซานด์ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ชาวนอร์เวย์ และโรงเรียนในเมืองคริสเตียนซานด์ต่อไป

EP09: Det kongelige prosjektet som løste rusmiddelproblemer i Thailand

For mange tiår siden kjempet Thailand mot et rusmiddelproblem. Nordlige urfolk plantet opium ulovlig på fjellet. Denne planten kunne lage et rusmiddel. Rusmiddelproblemet ble et nasjonalt dilemma. Det var en økning av rusmisbrukere, produsenter og selgere. Dersom vi ser 40 år tilbake, prøvde Kong Rama IX å håndtere og eliminere kjernen til rusproblematikken ved å …

EP09: Det kongelige prosjektet som løste rusmiddelproblemer i Thailand Read More »

EP07:Elefant “Chang” (Asiatisk elefant), Thailands nasjonaldyr

Elefanter er verdens største landpattedyr. Elefanthunnen føder en kalv og fores med morsmelk. Den har lang levetid, og er Thailands nasjonaldyr. Elefanten var viktig for den thailandske konge i gamledager. Under krigen satt kongen på elefanten for å bekjempe fienden. Kongen brukte elefanten som lykkebringer i samsvar med Kchalak-lærebok. Elefanten var både et majestetiske dyr, …

EP07:Elefant “Chang” (Asiatisk elefant), Thailands nasjonaldyr Read More »

‘Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption’ by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand

           The year 2020 was truly a disruptive time in world history. The fast-spreading Covid-19 pandemic managed to halt even the wave of globalisation and compelled governments to go into lockdown. Businesses were forced to close, in some cases leading to furloughs or unemployment, and further widening the existing social inequalities. …

‘Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption’ by H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand Read More »

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by