Facebook live update

การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนการให้บริการด้านกงสุลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์สหราชอาณาจักรในนอร์เวย์ ซึ่งบังคับใช้ในพื้นที่กรุงออสโล และเมืองใกล้เคียง ดังนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายกงสุลจะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน/นิติกรณ์ เฉพาะในวันจันทร์ และวันพุธ ของแต่ละสัปดาห์ ดังนั้น ท่านที่มีนัดหมายรับบริการดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว สามารถเดินทางเข้ามารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันจันทร์หรือพุธใดก็ได้ ตั้งแต่เวลา 09.20 น. เป็นต้นไป (ไม่ต้องแจ้งขอนัดหมายอีก) โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตามลำดับคิวก่อน-หลัง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ของดเว้นให้บริการแก่ผู้ที่ไม่มีชื่อในระบบการจองของสถานเอกอัครราชทูตฯ

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับบริการกงสุลในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังกรุงออสโลเพื่อรับบริการตามที่นัดหมายไว้ได้ เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ข้างต้น ขอให้ท่านแจ้งชื่อไปยังอีเมล consular@thaiembassy.no โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อท่านเกี่ยวกับการทำนัดหมายใหม่เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวในโอกาสแรก (ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์)

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านในการชะลอการทำเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ การจดสูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นรายกรณี ๆ ไป หากท่านประสงค์จะติดต่อกับฝ่ายกงสุล ขอให้ใช้การติดต่อทางอีเมล ดังนี้

• การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุ 1 ปี อีเมล consular@thaiembassy.no
• การจดสูติบัตร อีเมล birth@thaiembassy.no
• การทำเอกสารทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การขอใบมรณบัตร อีเมล consular@thaiembassy.no
• การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร อีเมล consular@thaiembassy.no
• เรื่องทั่วไป/เรื่องอื่น ๆ ด้านกงสุล อีเมล consular@thaiembassy.no
• การเดินทางไปประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  – บุคคลสัญชาติไทย อีเมล covid19@thaiembassy.no
  – คนต่างชาติ อีเมล visa@thaiembassy.no

การติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข +47 22 12 86 69 เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.
กรณีฉุกเฉิน (เฉพาะคนไทย) หมายเลขฮอตไลน์ +47 90 13 68 15

สำหรับผู้ที่มีนัดหมายในเดือนอื่น ๆ ขอให้ท่านติดตามข่าวสารทาง Facebook และประกาศที่เกี่ยวข้องจาก สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามมาตรการท้องถิ่นต่อไป

เมนูหลัก

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.