เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์ โดยมีผู้แทนชุมชนไทยจากเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ของไอซ์แลนด์เข้าร่วม ได้แก่ กรุงเรคยาวิก Grindavik, Hella, Fáskrúðsfjörður, Akureyri และ Suðureyri โดยเป็นการพบปะครั้งแรก ภายหลังจากเอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง การพบปะครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับชุมชนไทย ทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ภัยธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยในไอซ์แลนด์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญและยินดีสนับสนุน เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนปรนมาตรการในการเดินทางทางเข้าประเทศไทยล่าสุด และตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการด้านกงสุลด้วย ซึ่งชาวไทยในไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง การทำนิติกรณ์ การจดสูติบัตร และกำหนดจัดกงสุลสัญจร เนื่องจากชาวไทยในไอซ์แลนด์มีข้อจำกัดหลายประการในการเดินทางมายังประเทศนอร์เวย์เพื่อรับบริการ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ค่าใช้จ่าย และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ชุมชนไทยในไอซ์แลนด์เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนไทยในต่างแดนที่มีความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความเอื้ออาทรให้แก่กัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีความท้าทายสูง ที่ต้องใช้ทั้งความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ทางออนไลน์ Read More »