EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ

หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2512 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทรงทราบว่าชาวเขามีรายได้จากการจำหน่ายท้อพันธุ์พื้นเมืองกับรายได้จากการปลูกฝิ่น ซึ่งเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นท้อพันธุ์พื้นเมืองมีผลขนาดเล็ก จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีการปรับปรุงสายพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและให้ขายได้ในราคาที่สูงไม่แพ้ฝิ่น เมื่อรายได้จากท้อและผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้กำลังผลักดันแต่อย่างใด

จากที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริงและทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อปี 2512 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร  รัฐบาลไทย  และรัฐบาลต่างประเทศ และได้ทรงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้  ดังนี้

  1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
  2. ช่วยชาวเขาโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นน้ำลำธาร
  3. กำจัดการปลูกฝิ่น
  4. รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง
  5. ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

จากนั้น “มูลนิธิโครงการหลวง”  ได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่  5  จังหวัด  ทางภาคเหนือ  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน  และพะเยา  ซึ่งประกอบด้วยสถานีวิจัย  4  แห่ง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  34  แห่ง  ทั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ “ช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น”

โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติด คือ พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงกระทำไว้เพื่อเป็นต้นแบบในการขจัดปัญหาของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด พระองค์ไม่ได้ทรงขจัดปัญหาที่ “ตัวผู้ผลิต” แต่ทรงแก้ปัญหาที่ “ความคิด” ของ ผู้ผลิต พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าชาวเขาที่ปลูกฝิ่นกันเป็นจำนวนมากก็เพราะต้องการประกอบอาชีพเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายดำรงชีวิต โดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดที่ไม่ควร พระองค์จึงได้ประทานแนวคิดใหม่ให้แก่ชาวเขาเหล่านั้น ว่ามีการเกษตรอย่างอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การปลูกไม้ผลเมืองหนาวที่สามารถทำเงินได้ดีมากกว่าฝิ่นเสียอีก และก็ไม่ผิดกฎหมาย เมื่อมีแนวทางที่ดีกว่าให้ยึดถือปฏิบัติ ชาวเขาจึงได้เลิกการปลูกฝิ่นอย่างเด็ดขาด จนทำให้สังคมและชุมชนชาวเขาเข้มแข็งและมีคุณภาพที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบัน ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไขเสมอ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันคิด ร่วมมือกันทำอย่างจริงจัง เพื่อหาหนทางขจัดต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง

เรียบเรียง: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

เมนูหลัก

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.