EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2512 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทรงทราบว่าชาวเขามีรายได้จากการจำหน่ายท้อพันธุ์พื้นเมืองกับรายได้จากการปลูกฝิ่น ซึ่งเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นท้อพันธุ์พื้นเมืองมีผลขนาดเล็ก จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีการปรับปรุงสายพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและให้ขายได้ในราคาที่สูงไม่แพ้ฝิ่น เมื่อรายได้จากท้อและผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้กำลังผลักดันแต่อย่างใด จากที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริงและทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อปี 2512 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร  รัฐบาลไทย  และรัฐบาลต่างประเทศ และได้ทรงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้  ดังนี้ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวเขาโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นน้ำลำธาร กำจัดการปลูกฝิ่น …

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย Read More »