Month: March 2021

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่รักทุกคน วันนี้ เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมพิเศษทางไกลออนไลน์เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 จัดโดยสหสตรีไทยในยุโรป และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในหัวข้อเรื่อง “สตรีไทยใกล้ชิด Get Rid Covid” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายนฤชัย นินนาท ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ (หมอเบิร์ท) ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ/ทีมโฆษกของ ศบค. นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ นักพูดและผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกและอาสาสมัครของสหสตรีไทยในยุโรป 100 กว่าคน จากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีไทยในต่างประเทศในประเด็นต่างๆ ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่ารู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด- 19 คำแนะนำด้านสุขภาพจิตและการสร้างกำลังใจสำหรับสตรีไทยในต่างประเทศที่กำลังประสบปัญหาหนึ่งในคำถามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ คือ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากต่างประเทศและมีหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนหรือ Vaccine Passport แล้ว จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนปรนเรื่องการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐได้แจ้งว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2564 Read More »

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกลุ่มประเทศนอร์ดิกจัดการประชุมประสานงานแบบ Virtual กับกรมยุโรป

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2564 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกลุ่มประเทศนอร์ดิก ประกอบด้วย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ได้จัดการประชุมประสานงานแบบ Virtual กับนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรปท่านใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศนอร์ดิก การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคยุโรป การดูแลคนไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 และงานด้านบริหาร รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประเทศต่าง ๆ ในปีนี้ โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ และนวัตกรรม เป็นต้น

Ambassador of Thailand to Norway attended the annual meeting of the Norwegian Shipowners’ Association for Oslo based Ambassadors

On 24 March 2021 H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway, and Mr. Supachoke Yensuang, Counsellor, attended the annual meeting of the Norwegian Shipowners’ Association for Oslo based Ambassadors which was organized digitally this year to update information on the Norwegian Shipping industry in the past year and the outlook for the year …

Ambassador of Thailand to Norway attended the annual meeting of the Norwegian Shipowners’ Association for Oslo based Ambassadors Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือของนอร์เวย์ (The Norwegian Shipowners’ Association) สำหรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และนายศุภโชค เย็นทรวง ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือของนอร์เวย์ (The Norwegian Shipowners’ Association) สำหรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในนอร์เวย์ ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินเรือของนอร์เวย์ในปีที่ผ่านมา และในปี 2564 อุตสาหกรรมการเดินเรือของนอร์เวย์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก (รองจากจีน ญี่ปุ่น กรีซ) ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งเรือผู้โดยสาร อย่างไรก็ดี วิกฤตดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมการเดินเรือมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากร้อยละ 90 ของสินค้า ยารักษาโรค และพลังงาน ต้องถูกขนส่งทางเรือ เนื่องจากการขนส่งทางอากาศลดลงในปีที่ผ่านมา ในอนาคต นอร์เวย์จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ปล่อยมลพิษที่ส่งผลเสียต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Neutral) ก่อนปี ค.ศ. 2050 และส่งเสริมอุตสาหกรรมทางทะเลอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบทุ่นลอยน้ำนอกชายฝั่ง และการดักและเก็บก๊าซที่เป็นมลพิษ …

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือของนอร์เวย์ (The Norwegian Shipowners’ Association) สำหรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในนอร์เวย์ Read More »

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะพระสงฆ์พระธรรมทูตไทย ในการทำหนังสือเดินทาง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ในโอกาสที่พระครูสังฆบริบาล เจ้าอาวาสวัดพุทธชินวงศ์ เมืองคริสเตียนซานด์ พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ จากวัดพุทธชินวงค์ เมืองคริสเตียนซานด์ และพระมหาคำสิงห์ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ เมืองเบอร์เก้น เดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ตามมติมหาเถรสมาคม) เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะพระสงฆ์พระธรรมทูตไทย โดยได้กราบนมัสการนิมนต์มาพักรอที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ และเปิดโอกาสให้ญาติโยมชาวไทยที่มาติดต่อใช้บริการของฝ่ายกงสุล ได้มากราบนมัสการคณะพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และชุมชนไทยในเมืองคริสเตียนซานด์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 และตอบคำถามประเด็นด้านกงสุล พร้อมทั้ง ถวายหนังสือธรรมะ แปลเป็นภาษานอร์เวย์ชื่อ FRIHET FRA ALT UBEHAG by AJAHN ANAN ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากพระอาจารย์ซินเดร อชิโต เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิภูมิวัน เมือง Lillehammer ให้แก่พระครูสังฆบริบาล พระครูอาทรโพธาภิรักษ์ และชาวไทยจากเมืองคริสเตียนซานด์ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ชาวนอร์เวย์ และโรงเรียนในเมืองคริสเตียนซานด์ต่อไป

EP09: Det kongelige prosjektet som løste rusmiddelproblemer i Thailand

For mange tiår siden kjempet Thailand mot et rusmiddelproblem. Nordlige urfolk plantet opium ulovlig på fjellet. Denne planten kunne lage et rusmiddel. Rusmiddelproblemet ble et nasjonalt dilemma. Det var en økning av rusmisbrukere, produsenter og selgere. Dersom vi ser 40 år tilbake, prøvde Kong Rama IX å håndtere og eliminere kjernen til rusproblematikken ved å …

EP09: Det kongelige prosjektet som løste rusmiddelproblemer i Thailand Read More »

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย

เมื่อหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยต้องต่อสู้กับปัญหา “ยาเสพติด” อย่างหนัก ชาวเขาภาคเหนือมีการลักลอบปลูกฝิ่นบนภูเขา ทำให้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และอาจรวมไปถึงผู้ผลิตด้วย สร้างปัญหามากมายให้แก่ประเทศชาติ หากมองย้อนไปกว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง โดยการพระราชทานแนวคิดในการขจัดต้นตอปัญหายาเสพติด นั่นก็คือ การสร้างโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวเขาหันมาประกอบอาชีพใหม่ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2512 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) ได้เสด็จไปถึงหมู่บ้านชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น ทรงทราบว่าชาวเขามีรายได้จากการจำหน่ายท้อพันธุ์พื้นเมืองกับรายได้จากการปลูกฝิ่น ซึ่งเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นท้อพันธุ์พื้นเมืองมีผลขนาดเล็ก จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีการปรับปรุงสายพันธ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและให้ขายได้ในราคาที่สูงไม่แพ้ฝิ่น เมื่อรายได้จากท้อและผลไม้อื่นสูงกว่าฝิ่นแล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องใช้กำลังผลักดันแต่อย่างใด จากที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริงและทรงเข้าพระราชหฤทัยในปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร จึงทรงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์เมื่อปี 2512 โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากราษฎร  รัฐบาลไทย  และรัฐบาลต่างประเทศ และได้ทรงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้  ดังนี้ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวเขาโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ต้นน้ำลำธาร กำจัดการปลูกฝิ่น …

EP09: โครงการหลวงกับการแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย Read More »

EP08:ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา คือ ดอกราชพฤกษ์ ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดี  ในนามของ “ดอกคูน” โดยมีความเชื่อว่า สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์ คือ สีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย ดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบาน คือ การผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น เหตุที่เลือกดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน คือ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักแพร่หลาย มีชื่อเรียกหลายชื่อต่างกันในแต่ละภาค เช่น ลมแล้ง คูน อ้อดิบ  ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญ ๆ เช่น ลงหลักเมือง ลงเสาเอก ทำคฑาจอมพลและยอดธงชัย เฉลิมพลของกองทหาร ในช่วงฤดูร้อนราชพฤกษ์จะออกดอกสะพรั่งทั้งต้น ช่อดอกมีรูปทรงสวยงาม สีเหลืองอร่ามเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ รวมทั้งเป็นสีเดียวกับวันพระราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9

EP07:Elefant “Chang” (Asiatisk elefant), Thailands nasjonaldyr

Elefanter er verdens største landpattedyr. Elefanthunnen føder en kalv og fores med morsmelk. Den har lang levetid, og er Thailands nasjonaldyr. Elefanten var viktig for den thailandske konge i gamledager. Under krigen satt kongen på elefanten for å bekjempe fienden. Kongen brukte elefanten som lykkebringer i samsvar med Kchalak-lærebok. Elefanten var både et majestetiske dyr, …

EP07:Elefant “Chang” (Asiatisk elefant), Thailands nasjonaldyr Read More »

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.