EP07: ช้าง (Asia Elephant) สัตว์ประจำชาติของไทย

ช้างเป็นสัตว์บกที่นับว่ามีรูปร่างใหญ่ที่สุดในโลก ออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งยังมีอายุที่ยืนยาวอย่างมาก สำหรับประเทศไทยเรานั้น ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง โดยเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยโบราณ เพราะในยามออกรบจะทรงประทับบนหลังช้างเพื่อสู้รบกับข้าศึกและจะใช้ช้างที่มีลักษณะอันเป็นมงคลซึ่งตรงตามตำราคชลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์ สำหรับประโยชน์ของการใช้งานนั้น คนไทยเรานิยมนำช้างมาใช้ประโยชน์หลายด้านด้วยกัน ตั้งแต่พระราชพิธีมงคลตลอดจนถึงงานเกษตรกรรม ใช้ตั้งแต่ระดับพระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน จึงถือว่าชาวไทยค่อนข้างมีความผูกพันกับช้างอย่างมากและสืบทอดเช่นนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ในสมัยก่อน ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลของคนไทย เพราะแสนรู้ น่ารัก และใช้งานได้หลากประโยชน์ แต่ความเจริญขึ้นของสังคมและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ทำให้การนำช้างมาใช้งานมีความสำคัญลดลง อีกทั้งจำนวนของช้างก็มีลดน้อยลงตามไปด้วย และทุกวันนี้ช้างป่าแทบจะไม่มีที่ให้อยู่อาศัย เนื่องจากมนุษย์ได้เข้าไปรุกรานทำลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘สถาบันคชบาลแห่งชาติ’ ขึ้นที่จังหวัดลำปาง ในปี 2512 และมีกำหนดให้ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย เพราะฉะนั้น ตราบใดที่คนไทยไม่ช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ ในอนาคตช้างก็อาจจะกลายเป็นเพียงสัตว์ในตำนานที่มีไว้เล่าขานให้รุ่นลูกหลานฟังเท่านั้น เมื่อทราบกันเช่นนี้แล้วก็ต้องช่วยกันปกป้องและอนุรักษ์ช้างไทย ที่มา: http://thailand-db.blogspot.com/2015/09/blog-post_15.html