EP04: รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพร้อมระบบสารสนเทศ (ต้นแบบ) เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจเคลื่อนที่และทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับรถดังกล่าว จำนวน 1 คัน ที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด พร้อมด้วย บริษัท THINK NET จำกัด และบริษัท PLUSE SCIENCE จำกัด ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปทดลองใช้

ต่อมา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน ให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เชิงรุก (Active Case finding)

เมื่อโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างรถชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 คัน เพิ่มเติมจากเดิม 13 คัน รวมเป็น 20 คัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชน

ประโยชน์ของรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ได้แก่

  1. เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วย ณ จุดที่มีการระบาด
  2. ป้องกันความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างที่อยู่ประจำรถ
  3. ลดค่าใช้จ่ายของประเทศ ด้วยการลดการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การได้รับพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรมัยถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติในการต่อสู้ภัยโควิด-19 อันจะนำมาซึ่งสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทย

ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ความว่า “…อย่างที่บอกว่าประชาชนมีความสุข ประเทศมีความมั่นคง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาต้องมี อุปสรรคต้องมีเสมอ แต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุข มีทัศนคติที่ดี ประชาชนก็มีความสุข พวกเราก็มีความสุข เพราะเราก็คือประชาชน…”

ข้อมูลอ้างอิง
        1. หนังสือพิมพ์สยามรัออนไลน์  วันที่ 7 มกราคม 2564
        2.
หนังสือพิพม์ไทยโพสต์ออนไลน์ วันที่ 6 มกราคม 2564
        3. เว็ปไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by