กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 และโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “สมเด็จพระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน ชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดนับแต่เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หลายด้าน ที่สำคัญคือ การเลิกทาส และทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวสู่ความทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทรงดำเนินวิเทโศบายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ซึ่งรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในปี 2450 (ค.ศ. 1907) เป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งการเสด็จประพาสครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่ประชาชนชาวนอร์เวย์ยังระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ที่ชาวไทยเคารพ เทิดทูน ผูกพัน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความเมตตากรุณา ด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่อง พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการสาธารณสุข ทรงสนพระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้ได้รับโอกาสการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “พอ.สว.” อีกทั้งยังทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และทรงให้การพัฒนาอาชีพเพื่อการกินดีอยู่ดีของราษฎร โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา อันเป็นที่มาของโครงการพัฒนาดอยตุง และพระสมัญญาว่า “แม่ฟ้าหลวง”

ภายหลังพิธี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พร้อมใจกันช่วยแม่ชี และญาติโยมล้างจาน เก็บทำความสะอาดวัดไทยนอร์เวย์ ด้วยความสามัคคีกัน เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

 

ขอน้อมถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by