พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ปี 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 คณะข้าราชการ  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำโดยนางสาว มธุรวีร์   วิสุทธกุล อุปทูต วางพวงมาลาถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ เมืองเบรวิก โดยมีผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี พระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก เป็นพระบรมราชานุสารีย์เท่าพระองค์จริงองค์เดียวในต่างประเทศที่ประดิษฐานอยู่ภายนอกอาคาร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ในระหว่างการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 ในปี 2450 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ การเสด็จฯ เยือนนอร์เวย์เป็นเวลา 1 เดือนสิ้นสุดลงที่เมืองเบรวิก ซึ่งการเสด็จประพาสครั้งนั้น เป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่คนนอร์เวย์ยังระลึกถึงอยู่เสมอ และเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ