คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของนอร์เวย์กระชับความร่วมมือกับไทย

เมื่อวันที่ 21-27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเเพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก จากโรงพยาบาลดรัมเมน (Drammen) ของนอร์เวย์ เยือนไทย เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ในสาขาที่นอร์เวย์มีความเชี่ยวชาญให้กับสถาบัน/บุคลากรด้านการแพทย์ของไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมครัั้งนี้ นอกจากจะตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้าน Medical Hub ที่รัฐบาลกำลังผลักดันแล้ว ยังจะช่วยนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจ Medical Tourism ของไทย โดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่โรงพยาบาลสองฝ่ายจะจัดทำแนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกันในอนาคต