กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรและสิทธิเด็กในนอร์เวย์

สถานทูตฯ ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ จัดเวทีพูดคุยสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในครอบครัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดกับเด็กสองวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการเลี้ยงดูในวิถีที่แตกต่างของแม่ชาวไทยกับวัฒนธรรมของนอร์เวย์ การพูดคุยในครั้งนี้ มุ่งเป้าให้บรรดาผู้ปกครอง โดยเฉพาะแม่ชาวไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการเลี้ยงดูบุตรแบบนอร์เวย์ ซึ่งไม่เหมือนกับวีถีของไทย ทั้งเรื่องการใช้คำพูด (ดุด่าขู่ว่ากล่าว) และการแสดงออก (ฟาดตี) จนทำให้หลาย ๆ กรณี เด็กสองวัฒนธรรมที่เติบโตและใช้ชีวิตในสังคมนอร์เวย์หลายรายกลายเป็นเด็กมีปัญหา (เครียด ซึมเศร้า) การพูดคุยในครั้งนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและวิธีการทำงานของสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนของนอร์เวย์ หรือ Barnevernet ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเสมือน “ตัวช่วย” และ “ช่องทางให้คำปรึกษา” เพื่อนำพาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างมุมมองใหม่ให้กับบรรดาแม่ชาวไทย ในโอกาสนี้ สถานทูตฯ ขอขอบคุณทีมงานสมาคมสตรีไทยทุกท่าน คุณแอม ประธานสมาคม ครูต้อย พี่ดาว ตลอดจนอาจารย์ชนกกมล จากสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ที่กรุณาให้ความรู้ในครั้งนี้ หากบรรดาผู้ปกครองท่านใดเกิดมีความวิตกกังวล ทุกข์ใจ เกี่ยวกับการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลานในนอร์เวย์ ทั้งที่อาจเกิดจากข้อจำกัดด้านรายได้ และ/หรือวิกฤติในครอบครัวใหม่ ขอให้ท่านอย่าได้กลัวที่จะนัดหมายเพื่อขอเข้าไปรับคำปรึกษาจากสำนักงาน Barnevernet ในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อประโยชน์ของบุตรหลานท่านเอง หรือติดต่อสอบถามสถานทูตฯ ได้เช่นกัน