Month: November 2017

งานชุมนุมกลุ่มคนไทยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในนอร์เวย์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เชิญสมาคมพยาบาลไทยในนอร์เวย์มาจัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยที่ประกอบอาชีพพยาบาลในนอร์เวย์และคู่สมรสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนอร์เวย์รวมประมาณ 42 คน เข้าร่วม บรรยากาศของการพบปะหารือเป็นไปอย่างเป็นกันเองเริ่มจากผู้ประกอบอาชีพพยาบาลผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ากว่าจะได้เป็นพยาบาลในนอร์เวย์ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง โดยทางกลุ่มได้มีเครือข่ายของตนเองใน facebook ไว้คอยช่วยเหลือดูแล และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแก่ผู้ที่กำลังพยายามสมัครเป็นพยาบาลหรือผู้ที่สนใจ

การส่งเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัยขั้วโลกเหนือของไทย

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องร่วมกันรับมือและร่วมกันหาทางแก้ไข ประเทศไทยเองก็ได้มีความพยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ โดยระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 9 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ดำเนินโครงการร่วมกับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนของโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขั้วโลกในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าว โดยได้นำคณะอาจารย์เดินทางไปหารือเรื่องความร่วมมือกับ UNIS ที่เมือง Longyearbyen ในหมู่เกาะ Svalbard ทางเหนือของนอร์เวย์ และเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ Svalbard Science Conference ณ กรุงออสโล

งานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดงานเลี้ยงพบปะผู้แทนสมาคมไทยในนอร์เวย์จากทั่วประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมรับการอบรมด้านกฎหมายโดยองค์กร JURK-Legal Advice for Women ของนอร์เวย์เพื่อนำความรู้ด้านกฎหมายไปเผยแพร่ต่อให้กับสตรีไทยในนอร์เวย์ทั่วประเทศ สมาคมที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย สมาคมไทย-นอร์เวย์ เมืองฮอร์ดาแลนด์ สมาคมไทยจากเมืองเชอร์ดอล เขตทรินเดลัทเหนือ สมาคมสตรีไทยออสโล สมาคมไทยฟอร์เรนนิ่ง Hedmark สมาคมสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเมืองทูเทน สมาคมไทยจากเมือง Narvik สมาคมไทยจากเมือง Kirkenes และสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยนอร์เวย์ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในการมอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้กับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์