การกลับประเทศไทย (COVID-19)

ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์สำหรับชาวไทย

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินโดยตรงเกี่ยวกับวันที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทย และขอรับการยืนยันหากจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 ในการเดินทาง

หมายเหตุ ชาวไทยทุกคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง สำหรับผลการตรวจโควิด-19 ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสายการบิน หรือท่าอากาศยานของประเทศที่จะเดินทางผ่านเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

——————————————————————————————————————–
 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรโดยสารของสายการบินข้างต้น สามารถขอรับใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรโดยสารของ 1 ในสายการบินข้างต้น

2. เอกสารยืนยันเข้ารับการกักกันตัวใน Alternative State Quarantine ทั้งนี้ ชาวไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเอง ไม่สามารถเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ได้ โดยจะต้องเข้ารับการกักตัวใน ASQ ซึ่งต้องทำการจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
ท่านสามารถดูรายละเอียดโรงแรมที่เป็น ASQ ได้ที่ รายชื่อและรายละเอียดโรงแรมที่เป็น ASQ

3. เมื่อท่านมีบัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันเข้ารับการกักตัวแล้ว ท่านยังต้องขอรับใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย COE ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

4. ท่านยังคงต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
ท่านสามารถขอรับใบรับรองแพทย์  Fit-to-Fly ได้จากแพทย์ประจำตัว (Fastlege) หรือ สถานพยาบาลของรัฐ / เอกชน ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขของนอร์เวย์ เช่น Dr.Drop-in, Aleris หรือ Volvat ทั้งนี้ ขอความกรุณาติดต่อนัดหมายและสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลโดยตรง  (ท่านอาจขอให้แพทย์รับรองในแบบฟอร์มนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่ออกโดยแพทย์ หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานหน่วยงานสาธารณสุขของนอร์เวย์) 

อนึ่ง รายชื่อสถานพยาบาลข้างต้น เป็นเพียงการยกตัวอย่าง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับสถานพยาบาลดังกล่าว

และสำหรับบางสายการบินท่านอาจจะต้องเตรียมเอกสารผลตรวจโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางเพิ่มเติมด้วย (กรุณาตรวจสอบกับสายการบิน)

5. ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ต.8 2 ชุด และนำติดตัวในการเดินทางกลับประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

6. ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThailandPlus และลงทะเบียนในแอป ThailandPlus ก่อนการเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ณ จุดคัดกรองบริเวณ ท่าอากาศยาน

7. ขอความกรุณาชาวไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยสายการบินที่ระบุข้างต้น โปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางให้ครบถ้วน ในกรณีที่ท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by