การกลับประเทศไทย (COVID-19)

6 ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวไทย

1. จองบัตรโดยสารของสายการบินที่ทำการบินเข้าประเทศไทย 

 

2. ท่านต้องมีสถานที่พักกักตัวในที่ที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยสามารถดูสายการบินและเที่ยวบินที่ขอรับ
การกักตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบ 
State Quarantine (SQ) ได้ที่ลิงก์: เที่ยวบินที่มีโควตากักตัวของรัฐบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หรือ ท่านต้องมีเอกสารยืนยันเข้ารับการกักกันตัวใน Alternative State Quarantine (ASQ) ซึ่งต้องทำการจองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสามารถดูรายละเอียดโรงแรมที่เป็น ASQ และ จองที่พักกักตัวแบบ ASQ ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้ 

3. เมื่อท่านมีบัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันเข้ารับการกักตัวแล้ว ท่านยังต้องขอรับใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย COE ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย
หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนเดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางจากสายการบิน เนื่องจากข้อมูลใน COE ไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วยตนเอง

4.ชาวไทย ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly และผลตรวจโควิด-19 เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ดี ท่านอาจต้องมีผลตรวจ
โควิด-19 สำหรับการต่อเครื่องบินในประเทศต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วย

5. ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ต.8 2 ชุด และนำติดตัวในการเดินทางกลับประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร ต.8 ได้ที่นี่

6. ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThailandPlus และลงทะเบียนในแอป ThailandPlus ก่อนการเดินทางถึงประเทศไทยเพื่อประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ณ จุดคัดกรองบริเวณ ท่าอากาศยา

thailandplus

วิธีการกรอกข้อมูลใน ThailandPlus

หมายเหตุ: ขอความกรุณาชาวไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางให้ครบถ้วน ในกรณีที่ท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by