สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศนอร์เวย์ และกับประเทศไอซ์แลนด์ ในทุกมิติ พร้อมทั้งดูแลคนไทยในสองประเทศดังกล่าว