บริการด้านกงสุล

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

บุคคลสัญชาติไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ซึ่งวีซ่าหมดอายุ หรือกำลังจะหมดอายุ และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย

กรุณาส่งข้างมูลด้านล่างนี้ทาง Email: COVID19@thaiembassy.no

 • ชื่อ-นามสกุล
 • หน้าหนังสือเดินทาง
 • หน้าวีซ่า และวันที่เดินทางเข้าประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตฯส่งหนังสือรับรองมาตรการข้างต้น เพื่อนำไปใช้แสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ในกรณีจำเป็น

บุคคลสัญชาติไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ซึ่งยังคงมาตรการห้ามเที่ยวบินพาณิชย์ปกติทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 ยังคงต้องเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินเข้าประเทศไทย แจ้งความประสงค์เพื่อขอโควตาในการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง Email: COVID19@thaiembassy.no

กรุณาส่งข้างมูลด้านล่างนี้ทาง Email: COVID19@thaiembassy.no

 • ชื่อ นามสกุล
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่าและตราประทับเข้านอร์เวย์/ไอซ์แลนด์ ครั้งล่าสุด (หากวีซ่าหมดอายุ)
 • หมายเลขติดต่อกลับ
 • เหตุผลความจำเป็น  

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการขอโควตาเดินทางเข้าประเทศไทย และโดยที่ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เป็นรายบุคคล เมื่อท่านได้เที่ยวบินแล้ว

 

การเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง

เพื่อให้การเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อท่านได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และได้รับการยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษแล้ว ในวันเดินทาง ขอความกรุณาทุกท่านเตรียมเอกสารสำคัญติดตัวไว้เสมอ เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายไทยเมื่อได้รับการร้องขอ ได้แก่

 1. หนังสือเดินทาง
 2. บัตรโดยสารเครื่องบิน /Boarding Pass / Tag สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ซึ่งออกโดยแพทย์ หรือสถานพยาบาลรัฐหรือเอกชนในนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ มีลายเซ็นยืนยันการตรวจของแพทย์ (ขอความกรุณาแจ้งแพทย์ว่า ต้องการใบรับรองแพทย์ Fit to Fly เป็นภาษาอังกฤษ)
 4. ใบรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
 5. ใบรับรองกรณีวีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักหมดอายุ และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้สืบเนื่องจากมาตรการห้ามเที่ยวบินพาณิชย์ปกติทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย (สำหรับผู้ที่วีซ่า/ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักหมดอายุเท่านั้น)
 6. ใบยินยอมเข้ารับการกักกันตัว 14 วันในสถานที่ที่จัดให้โดยรัฐบาลไทย (State Quarantine)
 7. เอกสาร ต. 8 จำนวน 2 ชุด

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูตัวอย่างเอกสารในข้อ 3-7 ที่จะต้องนำติดตัวในวันเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามลิงก์นี้ 

 
Alternative State Quarantine 

คนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ รัฐบาลจะจัดสถานที่กักตัวให้ 14 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากท่านไม่ประสงค์จะกักตัวกับสถานที่ซึ่งรัฐบาลจัดให้ สามารถเลือกพักกักตัวใน ASQ (Alternative State Quarantine) โดยทำการจองห้องพักกับโรงแรม ASQ ได้โดยตรง (ตามรายชื่อด้านล่าง) และ “ยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด” ระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ที่ อีเมล COVID19@thaiembassy.no

รายชื่อของ ASQ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการด้านกงสุล

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by