บริการด้านกงสุล

Menu

การจดทะเบียนหย่า

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่าโดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

การขอจดทะเบียนหย่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน

หลักฐานและเอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมา

1. คำร้องขอนิติกรณ์ | ดาว์นโหลด |
2. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน
3. ทะเบียนสมรสตัวจริง ของทั้งสองฝ่าย
4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
5. ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้านนอร์เวย์ คนละ 1 ชุด
7. พยานสองคน พร้อมหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้งสอง และสำเนาอย่างละ 1 ชุด
หมายเหตุ: ท่านสามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจดทะเบียนสมรสได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสอดซองเปล่า ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองพร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน โดยส่งถึง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล.
Royal Thai Embassy, Consular
Eilert Sundts gt. 4, 0244 Oslo.
ระบุมุมซองว่า “ขอคำร้องจดทะเบียนหย่า

ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่า

ผู้ร้องต้องสแกนเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ consular@thaiembassy.no เพื่อตรวจเช็คความพร้อมของเอกสาร แล้วจึงนัดหมายวันจดทะเบียนหย่า
ค่าธรรมเนียม: ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อมูลการใช้นามสกุลหลังสมรสตามกฎหมายไทย

ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 หลังการหย่าฝ่ายหญิงทุกคนต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตน
หมายเหตุ: เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องรีบไปดำเนินการแก้ไขทะเบียนราษฏรและขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ณ อำเภอท้องที่ตามทะบียนบ้านไทย พร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยทันทีที่เดินทางกลับประเทศไทย

บริการด้านกงสุล

Menu