ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

 • ในกรณีฉุกเฉิน
 • (คนไทยเท่านั้น)
 • +4791244348
 • +4795798063​​

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

 • โทร: +47 2212 8668 และ +47 2212 8675
 • (วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.)
 • อีเมล์: thaioslo@thaiembassy.no

ฝ่ายกงสุล (สำหรับงานวีซ่า หนังสือเดินทาง รับรองเอกสาร งานจดทะเบียนต่าง ๆ)

 • เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (Postal address) : Royal Thai Embassy, PO Box 4056 AMB, 0244 Oslo,
 • อีเมล์ : visa@thaiembassy.no (วีซ่า)
 • consular@thaiembassy.no (บริการด้านกงสุล เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์ แจ้งเกิด และการขอหนังสือรับรอง เป็นต้น)
 • บริการทางโทรศัพท์ +47 2212 8669 ระหว่างเวลา 13.30–16.00 น.
 • วันจันทร์ – ศุกร์: 13.30 – 16.00 น. (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้า)

วิธีเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตฯ

 • โดยรถเมล์
 • สาย 21 (ป้าย Riddervolds Plass)
 • โดยรถราง
 • สาย 19 (ป้าย Briskeby)
 • สาย 12 (ป้าย Niels Juels gate)