เงื่อนไขและข้อตกลง

ก่อนที่ท่านจะจองเวลาทำหนังสือเดินทาง กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลด้านล่างนี้
1. ท่านสามารถจองเวลาได้เพียง 1 คิวต่อคนเท่านั้น
2. กรุณาเตรียมเงินสดให้พอดีกับค่าธรรมเนียม
3. กรุณามาถึงก่อนเวลานัดหมาย 10 นาทีล่วงหน้า
4. หากต้องการเปลี่ยนนัดหมาย กรุณาติดต่อที่ visa@thaiembassy.no โดยให้ระบุรายละเอียดอ้างอิงของการนัดหมายเดิม (อาทิ ชื่อ-นามสกุล/วันที่และเวลา) และแจ้งมาอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า
5. หากท่านไม่มาภายในเวลานัด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และต้องทำนัดหมายใหม่
6. สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงด้านบนทั้งหมด