บริการด้านกงสุล

Menu

บุคคลสัญชาติไทยที่มีบุตรเกิดในประเทศนอร์เวย์ สามารถแจ้งเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอ สูติบัตรไทย และหากบุตรของท่านเป็นเด็กลูกครึ่งสัญชาติไทยและสัญชาตินอรเวย์ หรือสัญชาติอื่นๆ บุตรของท่านสามารถถือสัญชาติไทยควบกับสัญชาติของบิดาหรือมารดาต่างด้าวได้ ไปจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ : เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบเรียบร้อย ท่านต้องสแกนเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่อีเมล์ consular@thaiembassy.no หากเอกสารครบ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเวลาเพื่อให้ท่านมายื่นคำร้อง


เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเกิดบุตร

1.  สูติบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่น (FØDSELSATTEST) ซึ่งขอได้จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น (LOCAL FOLKEREGISTER KONTORET) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของนอร์เวย์ UD:  (UTENRIKSDEPARTEMENTET )

2.  หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (FØDSELSMELDING) ซึ่งมีข้อความระบุ ชื่อมารดา วันที่ เวลาเกิด และ น้ำหนักแรกเกิดของเด็ก  หรือ ใบรับรองจากโรงพยาบาลซึ่งปรากฎข้อความดังกล่าว

3.  สำเนาบัตรประชาชนไทย และทะเบียนบ้านไทยของมารดา

4.  ใบทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ ใบทะเบียนสมรสในประเทศนอร์เวย์ ( VIGSELSATTEST ) ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส และเด็กใช้นามสกุลบิดา ต้องมีใบสอบปากคำบิดา

5.   สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา

6.  ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ของทั้งบิดาและมารดา (BOSTEDSATTEST) จากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (LOCAL FOLKEREGISTER KONTORET)

7.  รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ของบุตรที่เกิด จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ: หากไม่สะดวกมารับสูติบัตรด้วยตัวเอง ให้นำซองขนาด A4 พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจน พร้อมติดแสตมป์ 250 โครนนอร์เวย์ มาด้วย เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ส่งใบสูติบัตรกลับไปให้

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด
ตัวอย่าง คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

บริการด้านกงสุล

Menu