บริการด้านกงสุล

Menu

ฟังคำอธิบาย เสียง

(คลิกที่นี่ ถ้าไม่สามารถฟังเสียงโดยตรงจากเว็บไซต์ได้)

หากบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนควรมาแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลนั้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกมรณบัตรไทยให้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และนำมรณบัตรดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

แจ้งมรณบัตร

กรณีที่คนไทยเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์ ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดแจ้งจดมรณบัตรได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยนำหลักฐาน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  2  ชุด  ดังนี้

1. หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต (ตัวจริง)

2.ใบมรณบัตร (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งออกให้โดยทางการนอร์เวย์และนำไปผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ของนอร์เวย์ก่อน ( UTENRIKSDEPARTEMENTET )

3. เอกสารวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาษาอังกฤษออกให้โดยทางการนอร์เวย์ เอกสารต้องระบุวัน และเวลาที่เสียชีวิตด้วย

4. เอกสารระบุการจัดการศพและสถานที่จัดการศพ

5. หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนของผู้แจ้ง

หมายเหตุ : เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบเรียบร้อย ท่านต้องสแกนเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่อีเมล์ consular@thaiembassy.no หากเอกสารครบ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเวลาเพื่อให้ท่านมายื่นคำร้อง

บริการด้านกงสุล

Menu