บริการด้านกงสุล

การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในนอร์เวย์ในทะเบียนบ้านไทย

                           เด็กไทยที่เกิดในนอร์เวย์ เมื่อบิดาและมารดาได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และได้รับสูติบัตรไทยที่ออกโดยสถานทูตฯ เป็นหลักฐานแสดงการเกิดเรียบร้อยแล้ว ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักซึ่งเลขดังกล่าวเป็นเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลที่ทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงมีเลขประจำตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากส่วนราชการหลายหน่วยงานใช้ข้อมูลหมายเลขดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันตัวบุคคลที่มาติดต่อราชการ เช่น การทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น

         การเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้กับเด็กไทยที่เกิดในนอร์เวย์

               – กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางเล่มแรก สถานทูตฯ จะอนุโลมให้ทำหนังสือเดินทางได้ และใช้สูติบัตรไทยเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็กในการทำหนังสือเดินทาง หากบิดาและมารดายังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย 

               – กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางครั้งที่สอง สถานทูตฯ จะไม่อนุญาตให้ทำหนังสือเดินทาง โดยจะต้องใช้สูติบัตรไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้เพิ่มชื่อเด็กแล้วยื่นเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็กในการทำหนังสือเดินทาง

         การขอเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านไทย เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ 5 (ข้อ 96, 96/1 และ 96/2) ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. สถานที่ยื่นคำร้อง 
            สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของบ้านที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน
        2. ผู้ยื่นคำร้อง
            – บิดา มารดาของเด็ก หรือ
            – ผู้รับมอบอำนาจจากบิดา มารดา ของเด็ก (กรณีไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผู้รับมอบอำนาจควรเป็นญาติหรือเจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ) หรือ
            – ผู้ขอเพิ่มชื่อดำเนินการด้วยตนเอง (กรณีจดทะเบียนเกิดย้อนหลังและบรรลุนิติภาวะแล้ว)
        3. หลักฐานประกอบการแจ้ง 
            – สูติบัตรไทยฉบับจริงที่ออกโดยสถานทูตฯ
            – บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)
            – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)
            – บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
            – หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรกกับสถานทูตฯ แล้ว)
            – ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณีชาวต่างชาติไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน)
            – ทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
            – ทะเบียนสมรสไทยหรือนอร์เวย์
            – หนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฯ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ) (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ) 
            – หลักฐานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่เขตหรืออำเภอกำหนด เช่น รูปถ่ายของเด็ก เจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อต้องไปแสดงตน หรือ พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ เป็นต้น 
ทั้งนี้ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภออาจเรียกหลักฐานประกอบการแจ้งเพิ่มเติมที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนั้น เพื่อเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบล่วงหน้ากับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอก่อนไปดำเนินการ 

บริการด้านกงสุล

MAIN MENU

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.