การกลับประเทศไทย (COVID-19)

การเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบิน QATAR AIRWAYS ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564

h1-a350-hero

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์
ซึ่งมี กำหนดเดินทางถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ QR 836 ของสายการบินการตาร์แอร์เวยส์ ในวันดังต่อไปนี้
(มีบัตรโดยสารแล้ว) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับโควตาในการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ แต่ละเที่ยวบิน มีโควตา SQ จำนวน 20 คน

1) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 2 เมษายน 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 2 เมษายน 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/yzPqhEm4VGEGXHmv9 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564

2) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 16 เมษายน 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/9aQq2VjKRfC49sai9 ภายในวันที่ 13 เมษายน 2564

3) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 30 เมษายน 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/SxZQPvTSP5T3TCbNA ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564

4) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/JVKkgmQaHdPUKa1x6 ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

5) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/DMAxRFJaw3NqC39F9 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

6) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/4CVobPXo9SgKvJm76 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

7) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 11 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/YganRwaSKqEynTej6 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564

8) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/busjGKXAAobkVwEY6 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

9) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/eJfk2Lv3PzsCtair6 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มโควตา

ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินข้างต้นอยู่แล้ว โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัวใน SQ ทันทีทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับ Email ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ และแจ้งขอตรวจสอบทาง Email: covid19@thaiembassy.no

อนึ่ง หากตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านไม่มีบัตรโดยสารที่ระบุเที่ยวบินและวันเดินทางตามข้างต้น ท่านจะไม่สามารถใช้เอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัว SQ ในการขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.

powered by