การเดินทางกลับประเทศไทยของชาวไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ของสายการบิน QATAR AIRWAYSในเดือนมกราคม 2564

h1-a350-hero

ชาวไทยในนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ที่มีบัตรโดยสารในการเดินทางของสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR 836 ซึ่งจะเดินทางออกจากกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ไปยังประเทศไทย ในวันดังต่อไปนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับโควตาในการกักตัวในที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine: SQ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ แต่ละเที่ยวบิน มีโควตา SQ จำนวน 40 คน

1) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 15 มกราคม 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/sLGnXaBTmz6sJnJfA  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 22 มกราคม 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/i9cgwb4oznyYh37q9 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564

3) เที่ยวบินที่ QR 836 ออกจากกรุงโดฮา วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 2564 ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/pxpR2mceq7aHVXnQ6 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564

หมายเหตุ ระบบจะปิดรับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว

ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรโดยสารของเที่ยวบินข้างต้นอยู่แล้ว โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับ เอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัวใน SQ ทันทีทางอีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับ Email ขอความกรุณาไม่ลงทะเบียนซ้ำ และแจ้งขอตรวจสอบทางอีเมล covid19@thaiembassy.no (ขอความกรุณาไม่ตรวจสอบทางโทรศัพท์ หรือ inbox ของ Facebook สถานเอกอัครราชทูตฯ)

อนึ่ง หากตรวจสอบแล้วพบว่า ท่านไม่มีบัตรโดยสารที่ระบุเที่ยวบินและวันเดินทางตามข้างต้น ท่านจะไม่สามารถใช้เอกสารยืนยันสิทธิ์กักตัว SQ ในการขอรับใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)

เมนูหลัก

This Website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data, IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes explained in the Cookie Policy.  It’s completely your choice to control your cookies.

Please read our Privacy Policy and Cookie Policy carefully before you start to use this Website. By continuing using this Website or by clicking “I ACCEPT” when this option is made available to you, you accept and agree to be bound and abide by our Privacy Policy.

If you do not want to agree to the Privacy Policy, you must not access or use the Website.