บริการด้านกงสุล

Menu

การรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการไทย เช่น วุฒิการศึกษา  (Diploma) , ทะเบียนบ้าน (House Registration) , สูติบัตร (Birth Certificate) , ทะเบียนหย่า (Divorce Certificate) , ทะเบียนสมรส (Marriage Certificate) , ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือเพิ่มชื่อกลาง  ฯลฯ

เอกสารทุกอย่างของไทยที่จะนำมาใช้ในต่างประเทศ ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโดยกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย ก่อนมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล


สามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ หรือ ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้  สอบถามเพิ่มเติมที่  consular@thaiembassy.no

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

หลักฐานและเอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมาด้วย

 • แบบคำร้องนิติกรณ์ | คำร้องนิติกรณ์ |
 • เอกสารที่ท่านต้องการให้รับรองลายมือชื่อ
 • หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม: ในการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อ ตราประทับละ 120 โครนนอร์เวย์ (รับเป็นเงินสดเท่านั้น)
ระยะเวลาดำเนินการ: ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ (นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม)
หมายเหตุ: หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดนำซองกันกระแทกขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน และต้องติดแสตมป์ 250 โครนนอร์เวย์ สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน

การรับรองลายมือชื่อของชาวต่างชาติ

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองการลงนามลายมือชื่อของชาวต่างชาติได้โดยตรง จึงต้องมีการดำเนินการผ่านกระบวนการการรับรองลายมือชื่อจากหน่วยงานนอร์เวย์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • ให้ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ นำเอกสารไปลงนามต่อหน้า โนตารี พับลิค (NOTARIUS PUBLICUS)
 • เมื่อเอกสารมีการลงนามต่อหน้าโนตารี พับลิคแล้ว ท่านต้องนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรองที่ กระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (UTENRIKSDEPARTEMENTET: UD, Legaliseringer)
 • เมื่อเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์แล้ว ท่านจึงจะสามารถนำมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการรับรองต่อไปได้ (ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเรื่องแทนได้ เนื่องจากเป็นการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์เท่านั้น)

หลักฐานและเอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมาด้วย

 • ผู้ยื่นคำร้องชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน (ตัวจริงและสำเนา) มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
 • แบบคำร้องนิติกรณ์ | A-request-form-for-legalisation |
 • เอกสารที่ท่านต้องการให้รับรองลายมือชื่อ

บริการด้านกงสุล

Menu