แม้นอร์เวย์เป็นประเทศขนาดเล็กแต่คุณภาพทางการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเป็นเลิศ เนื่องจากมีการเรียนการสอนแบบกกลุ่มย่อยขนาดเล็ก ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง นักเรียนสามารถเข้าถึงครูได้ง่ายซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อในนอร์เวย์ยังสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เนื่องจากคนท้องถิ่นสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

     ด้วยความที่นอร์เวย์เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ความเท่าเทียมกันทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นรากฐานของกฏหมาย และคุณค่าของประเทศ รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในทุกชนชั้น รวมไปถึงชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน นักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการให้บริการทางเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในสถานศึกษา และสามารถใช้ชีวิตในประเทศอย่างอุ่นใจ เพราะนอร์เวย์เป็นสังคมที่ปลอดภัย อัตราการเกิดอาชญากรรมอยู่ในระดับต่ำมาก

    นอกเหนืิอจากความเป็นเลิศของคุณภาพทางการศึกษาแล้ว ผู้ที่ข้ามาศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์ยังสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ที่อยู่ไม่ไกลตัว เช่น แสงเหนือ พระอาทิตย์เที่ยงคืน ฟยอร์ด และภูเขาต่างๆ

  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการมาศึกษาต่อที่ประเทศนอร์เวยได้ที่นี่ www.studyinnorway.no

Facebook ของ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศนอร์เวย์