แนวปฏิบัติการขอฝึกงานของนักศึกษาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

โดยที่ทุกปีผ่านมา มีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ดังนั้น เพื่อให้การฝึกงานมีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน
1.1 เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 3 ขึ้นไป โดยควรศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ อาทิ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือที่สามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปใช้ได้โดยตรงต่อการศึกษา/การประกอบอาชีพ ฯลฯ
1.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
1.3 สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการฝึกงาน อาทิ ที่พัก การเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีประกันสุขภาพ มีโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นต้น
1.4 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
1.5 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี
1.6 ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
1.7 ควรสามารถฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ และสามารถปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

2. การฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต
2.1 ในช่วงหนึ่ง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับนักศึกษาฝึกงาน ไม่เกิน 3 คน (โดยทั่วไป จะรับนักศึกษาฝึกงานตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงการขอฝึกงานของนักศึกษา)
2.2 การฝึกงานเป็นไปตามวันและเวลาทำงานราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) แต่งกายสุภาพ
2.3 นักศึกษาฝึกงานจะมีผู้ดูแล (supervisor) โดยนักศึกษาฯ จะได้รับการฝึกงานหลักต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อาทิ งานทวิภาคี (การติดต่อ/ประสานงาน งานโครงการต่าง ๆ งานบรรยาย/ต้อนรับคณะผู้แทนที่มาเยือน) งานกงสุล งานสารนิเทศ งานพิธีการทูต รวมถึงการเข้าร่วมประชุม/ฟังการบรรยายต่าง ๆ การค้นคว้า/รวบรวมข้อมูล/จัดทำรายงานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
2.4 เป้าหมายของการฝึกงาน นักศึกษาฯ มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับภารกิจโดยรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานการทูตในชีวิตจริง อาทิ การเขียนหนังสือโต้ตอบ การติดต่อประสานงาน การประชุม การนำเสนองาน เป็นต้น

3. การแสดงความจำนงค์ขอฝึกงาน
3.1 แจ้งความจำนงค์ขอฝึกงานทางอีเมล์ thaioslo@online.no ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน โดยส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือขอฝึกงาน (แจ้งชื่อ สถาบันการศึกษา ช่วงเวลาขอฝึกงาน เป้าหมายของการฝึกงาน ฯลฯ) พร้อมประวัติย่อ (CV) รูปถ่าย รายงานผลการศึกษา motivation letter และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
3.2 คณะกรรมการคัดเลือกของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานที่มีความเหมาะสม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้นักศึกษาฯ ทราบทางอีเมล์ เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการขอหนังสือส่งตัวจากมหาวิทยาลัย (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้)