บริการด้านกงสุล

Menu

การทำหนังสือมอบอำนาจ

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ที่ประเทศไทยไปดำเนินการต่างๆตามรายการด้านล่างแทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน
ปัจจุบันคนไทยในนอร์เวย์สามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อจัดการในภารกิจต่าง ๆ เช่น

 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
 • การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
 • การขอเปลี่ยนชื่อตัว
 • การขอตั้งชื่อรอง
 • การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
 • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
 • มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
 • มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
 • มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ
 • มอบอำนาจจัดการขอวีซ่าให้บุตร

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อที่ว่าการอำเภอของท่านว่ารับหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ หรือท่านต้องไปติดต่ออำเภอด้วยตัวเองเท่านั้น หรือติดต่อหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อในประเทศไทยก่อนเพื่อสอบถามว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตัวเองที่ประเทศไทย

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจ

1. แบบคำร้องนิติกรณ์ | คำร้องนิติกรณ์ |
2. หนังสือมอบอำนาจ |หนังสือมอบอำนาจ |
3. หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อ: ฉบับละ 120 โครนนอร์เวย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)
ระยะเวลาดำเนินการ: ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ: หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดนำซองกันกระแทกขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน และต้องติดแสตมป์ 250 โครนนอร์เวย์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับไปให้กับท่านได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  consular@thaiembassy.no

บริการด้านกงสุล

Menu