บริการด้านกงสุล

Menu

การทำหนังสือมอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินเรื่องซื้อขาย / จำนองที่ดินในประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ไปดำเนินการ แทนได้ โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน

 • แบบคำร้องนิติกรณ์ | คำร้องนิติกรณ์ |
 • หนังสือมอบอำนาจ
  – | หนังสือมอบอำนาจสำหรับที่ดิน |
  – | หนังสือมอบอำนาจสำหรับห้องชุด |
 • หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบแสดงถิ่นฐานในประเทศนอร์เวย์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
 • โฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม: ฉบับละ 120 โครนนอร์เวย์  ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
ระยะเวลาดำเนินการ: ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ (นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม)
หมายเหตุ: หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารกลับให้ทางไปรษณีย์ โปรดนำซองกันกระแทกขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน และต้องติดแสตมป์ 250 โครนนอร์เวย์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน หากชำระค่าไปรษณีย์ไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถส่งเอกสารกลับไปให้กับท่านได้

หนังสือรับรองการซื้อที่ดิน กรณียืนยันว่าเป็นสินส่วนตัว

กฏหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ ดังนั้น ในกรณีที่ชาวต่างชาติประสงค์จะให้คู่สมรสชาวไทยมีชื่อเป็นผู้ถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารห้องชุดต่าง ๆ ก็จะต้องมีการลงนามในหนังสือรับรองเพื่อนำไปยื่นต่อกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่า เงินที่คู่สมรสได้นำมาซื้ออสังหาริมทรัพทย์ดังกล่าว เป็นเงินของคู่สมรสชาวไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสำนักงานที่ดินที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องเพื่อยืนยันรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ก่อนติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ
ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Letter-of-Confirmation ได้ที่นี่

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองการลงนามลายมือชื่อของชาวต่างชาติได้โดยตรงในแบบฟอร์มดังกล่าว จึงต้องมีการดำเนินการผ่านกระบวนการการรับรองลายมือชื่อจากหน่วยงานนอร์เวย์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • นำแบบฟอร์มดังกล่าว ให้ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ นำไปลงนามต่อหน้า โนตารี พับลิค (Notarius publicus)
 • เมื่อเอกสารมีการลงนามต่อหน้าโนตารี พับลิคแล้ว ท่านต้องนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรองที่ กระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (UTENRIKSDEPARTEMENTET: UD )
 • เมื่อเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์แล้ว ท่านจึงจะสามารถนำมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการรับรองต่อไปได้ (ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเรื่องแทนได้ เนื่องจากเป็นการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์เท่านั้น)
 • หากท่านประสงค์จะให้มีการรับรองลายมือชื่อของคนไทย (คู่สมรสฝ่ายไทย) ในเอกสารดังกล่าวด้วย ผู้ลงนามชาวไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเพื่อลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ฝ่ายกงสุล โดยไม่ต้องทำการนัดหมาย ท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

หมายเหตุ: การเข้ามาติดต่อขอรับรองลายมือชื่อของชาวไทยจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน (ทั้งตัวจริงและสำเนา) มาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น

หากผู้ยื่นคำร้องเป็นชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน (ตัวจริงและสำเนา) มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
ค่าธรรมเนียม: ในการรับรองเอกสารหรือลายมือชื่อ ตราประทับละ 120 โครนนอร์เวย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)
ระยะเวลาดำเนินการ: ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ (นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ consular@thaiembassy.no

บริการด้านกงสุล

Menu